Obec Stará Červená Voda

204, 790 53 Stará Červená Voda


Obec Stará Červená Voda

Kapličky a Boží muka

Božími muky jsou míněny především štíhlé sloupky, buď kamenné nebo zděné, výjimečně dřevěné. Jejich tvar snad vychází z představy sloupu, u kterého byl bičován Ježíš Kristus. Kamenný sloup zpravidla zakončuje tzv. lucerna z téhož materiálu, do níž se dávala hořící svíce, plastika či obrázek světce; úplně na vrcholu bývá kovový kříž nebo soška. Dřík někdy zdobí reliéfy zobrazující ukřižování nebo nástroje Kristova tělesného utrpení. První zpráva o existenci Božích muk pocházejí ze 14. stol. a k nejstarším zachovaným exemplářům z kamene na našem území patří ukázky datované do 15. století. Většinou se setkáme s případy mladšími, nejčastěji ze 17. až 19. století.
Početnější skupinu tvoří cihlová Boží muka, kterým lidé běžně říkají kapličky. Jejich hmotu většinou člení zdrobnělé architektonické články jako římsy, štítky nebo niky, určené pro uložení sošky nebo obrázku. Některé formy již tvoří přechod k typu kapliček, neboť jsou v průčelí vybaveny větším zamřížovaným výklenkem, v němž lze umístit drobný oltářík. Dispozice má v sobě někdy i symbolický obsah, např. trojúhelníkový půdorys (symbol Nejsvětější Trojice). Autory této skromné architektury byli většinou venkovští zedníci, samouci a prostí lidé, kteří tvořili pod vlivem místních stylových staveb, které viděli ve svém okolí: kostelů, zámků a měšťanských domů. Proto i zde nalezneme vliv dobového slohu, zejména baroka, klasicismu a historismu. Většina těchto stavbiček pochází z 18. a 19. století a dosti často je spatříme v působivé konfiguraci s mohutnými stromy (zasazenými podle zvyku současně s dostavbou a posvěcením kapličky), ale i osamoceně na návrších, na křižovatkách cest apod.

Zdroj: http://katolicka-kultura.sweb.cz

Mapa kapliček a Božích muk v obci.

Fotogalerie

 

Novinky
Odebírat novinky
zrušit odběr

 

Dění v Obci
 

 

.

Policie ČR - územní odbor Jeseník